Адам Бабарэка. Збор твораў у 2 тамах: Том 1. Літаратурна-крытычныя працы. Том 2. Проза, паэзія, філязофія, публіцыстыка, запісныя кніжкі, дзёньнікі, лісты

40,00 Br

На складзе

Анатацыя

Бабарэка А.

Збор твораў у 2 тамах.
Том 1. Літаратурна-крытычныя працы / Адам Бабарэка. — Вільня: Інстытут беларусістыкі; Беласток: Беларускае гістарычнае таварыства, 2011. — 939 с. ISBN 83-60456-30-5. 

Том 2. Проза, паэзія, філязофія, публіцыстыка, запісныя кніжкі, дзёньнікі, лісты / Адам Бабарэка. — Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2011. — 726 с. ISBN 83-60456-30-5.

Амаль што поўны збор твораў вядомага міжваеннага беларускага літаратуразнаўцы быў прызнаны лепшым кніжным выданьнем 2011 года паводле версіі газеты «Наша Ніва». Многія матэрыялы на старонках кнігі друкуюцца ўпершыню дзякуючы таму, што ў складаных варунках сталінскага тэрору 1930-х гг., ахвярай якога сярод многіх іншых стаў і Адам Бабарэка, ягонай сям’і ўдалося цудам захаваць рукапісны архіў пісьменніка і навукоўца (сітуацыя ў выпадку з рэпрэсаванымі беларускімі літаратарамі амаль унікальная).

 

 

 

1-шы том

ЗМЕСТ

Віктар Жыбуль. Людзьмі быць …………………………………………………………………………. 24
Крытычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі, нататкі
Лірыка Міхася Чарота ……………………………………………………………………………………….. 37
Ленін у беларускай паэзіі ……………………………………………………………………………………60
Комсамольскі сьпеўнік ………………………………………………………………………………………..68
Комсамольскі вечар …………………………………………………………………………………………….69
Комсамольская нота …………………………………………………………………………………………… 71
Крытычна–літаратурная сучаснасьць ………………………………………………………………… 74
Літаратура як зброя клясавага змаганьня і шлях да яе аўладаньня ……………………. 77
„Звоніць сэрца жарам“: (Контуры творчага шляху А. Гурло) ………………………………. 81
З жыцьцёпісу Янкі Купалы ………………………………………………………………………………… 85
Вясну радзіла восень: (Да пытаньня аб кірунках у сучаснай бел. літаратуры) …….88
За творчую працу …………………………………………………………………………………………….. 104
Шлях Маладняка: (Да другіх угодкаў працы Усебел. аб’яднаньня паэтаў
і пісьменьнікаў „Маладняк“) …………………………………………………………………….106
Крапіва. — „Крапіва“ ……………………………………………………………………………………….108
З далін на ўзвышшы …………………………………………………………………………………………109
„Хто дайлідзіць духу трыкліні?..“ ………………………………………………………………………122
„Вецер, вецер — буйны вецер!..“ ……………………………………………………………………….. 124
„Зарунела, зарунела аксамітам“ ……………………………………………………………………….. 125
„Радасьць людзкога жыцьця“ …………………………………………………………………………….126
А. Якімовіч. Вершы. Выданьне ЦБ Маладняка. Менск, 1925…………………………….. 127
Аб разуменьні мастацкай творчасьці і аб некаторых пытаньнях у вывучэньні
беларускай літаратуры …………………………………………………………………………….. 131
Творчасьць Ул. Дубоўкі як форма нацыянальнай сьвядомасьці
пралетарскага характару …………………………………………………………………………..149
Творчасьць Ул. Дубоўкі ……………………………………………………………………………………. 175
Аквітызм творчасьці Ўл. Дубоўкі ……………………………………………………………………… 211
За культуру мастацтва! ……………………………………………………………………………………. 221
Коласаўская праўда жыцьця ……………………………………………………………………………..223
[Аб кампазыцыі й моўна–стылістычных асаблівасьцях народнай казкі
„Закалдованая шапка“] ……………………………………………………………………………. 225
[Літаратура як орган грамады] ………………………………………………………………………….228
[Аквітызм і пролетарскае паняцьце прыгожага ў поэзіі] ……………………………………230
Новае разуменьне поэзіі …………………………………………………………………………………… 231
Думкі аб усім пакрысе ………………………………………………………………………………………233
Усяк …………………………………………………………………………………………………………………. 237
З літаратурных нататак: Аб літаратурных пытаньнях наогул;
Аб самавызначэньні і самаацэнках творчых сіл мастацтва ……………………….. 285
З літаратурных нататак: [Неапублікаваная частка] …………………………………………. 295
Літаратурныя нататкі: [Дадатковы разьдзел] ……………………………………………………320
Літаратурныя нататкі: [Іншы варыянт дадатковага разьдзелу] ……………………….. 325
6 Зьмест
Пытаньні літаратурнага жыцьця і творчасьці …………………………………………………..328
Максім Багдановіч у літаратурных ацэнках ………………………………………………………339
Паэма „Сымон Музыка“ Якуба Коласа ……………………………………………………………..363
[Жыцьцёвая сымболіка твору] ………………………………………………………………………….373
Літаратура за 10 год …………………………………………………………………………………………. 375
Пералом у станаўленьні натуральнай культуры ў творчасьці З. Бядулі
(Замест рэцэнзіі) ……………………………………………………………………………………….390
[З. Бядуля. „Танзілія“: Неапублікаваныя варыянты і нататкі] ………………………….396
[Пра „раптоўнае“ ў З. Бядулі: На матэрыяле паэмы „З сказаў буры і віхораў“] ..418
Крапівіна Біблія — гэта праверка сьвятасьці біблейскіх гісторый ……………………..420
Беларуская літаратура да Х гадавіны БССР: Стэзаваны агляд …………………………. 425
„Узвышша“ перад новым годам БССР ………………………………………………………………433
Т. Кляшторны. Сьветацені: Вершы. Беларускае Дзяр. Выд–ва. Менск, 1928 …….436
„Сьветацені“ Кляшторнага: [Неапублікаваны варыянт] …………………………………… 437
А. Дудар. Вежа. Бел. Дзярж. Выд. Менск, 1928 г. ………………………………………………439
С. Фамін. „Балота“. [Менск: ДВБ, 1928] …………………………………………………………… 447
Увагі аб кнізе М. М. Піотуховіча „Нарысы гісторыі беларускай літаратуры“ ……. 454
Пра Бядулеву аповесьць „Салавей“ ………………………………………………………………….456
Пра Коласаву „Новую зямлю“ …………………………………………………………………………..460
„Зямля“ Кузьмы Чорнага …………………………………………………………………………………..463
Узвышэнская поэзія (Аналіз паняцьця) …………………………………………………………….476
Поэзія як уяўленьне: Некаторыя думкі пра пролетарскую школу поэзіі …………….492
[Пляны і накіды лекцый і аглядных артыкулаў па гісторыі беларускай
літаратуры] (1929 — 1930)…………………………………………………………………………503
Сучасная беларуская літаратура: [Урыўкі з уводзінаў у курс лекцый] ……………….513
[Аб дачыненьнях паміж „я“ і творам] ……………………………………………………………….. 514
Л. Калюга. „Нядоля Заблоцкіх“ ……………………………………………………………………….. 515
[На сьмерць „Узвышша“] …………………………………………………………………………………520
[У. Дубоўка.] „Дзяўчына“ ………………………………………………………………………………… 521
[Асобныя нататкі пра літаратуру] ……………………………………………………………………..522
[Асобныя нататкі пра паэзію] …………………………………………………………………………… 535
[Асобныя нататкі пра крытыку] ……………………………………………………………………….. 545
[Асобныя нататкі пра творчасьць розных аўтараў] ……………………………………………549
Працы, прысьвечаныя творчасьці Язэпа Пушчы
[Формы быцьця ў народнай песьні й паэзіі Я. Пушчы] …………………………………….. 557
Нашы поэты і пісьменьнікі: Язэп Пушча ………………………………………………………….559
Язэп Пушча. Дні Вясны. Поэзіі. БДВ. Менск, 1927 …………………………………………..579
[Аб крытыцы чытачоў і зборніку Я. Пушчы „Дні вясны“] ………………………………… 604
Творы як мова загадак ………………………………………………………………………………………609
[Мае ўражаньні ад поэзіі Язэпа Пушчы] …………………………………………………………..613
[Слова і мастацтва: Заўвагі аб формальнай школе і поэзіі Я. Пушчы] …………….. 621
[Лірыка Язэпа Пушчы як поэтычная аўтабіографія] ………………………………………… 624
Напярэдні. Эскіз вобразу ………………………………………………………………………………….. 634
С[ымон] М[узыка] у горадзе …………………………………………………………………………….. 635
Гутарка наконт поэзіі Я. Пушчы ……………………………………………………………………….638
[Казка пра дзіўнага і цікавага чалавека] …………………………………………………………..640
Аб мастацкіх шляхох беларускай поэзіі …………………………………………………………….. 644
Зьмест 7
[Мае асабістыя дачыненьні да творчасьці Я. Пушчы] ………………………………………. 651
[Язэп Пушча — „перажывацель“, тварэц, жывапісец] ………………………………………653
[Фармальна–вобразныя асаблівасьці вершаў Я. Пушчы] …………………………………..659
„Лісты да сабакі“ ……………………………………………………………………………………………….669
[„Асеньнія песьні“] …………………………………………………………………………………………..673
„Песьня вайны“ …………………………………………………………………………………………………680
Увага да „П[есьні] О[купацыі]“ ………………………………………………………………………… 681
Літаратурнае падарожжа ………………………………………………………………………………….682
Супроць ветру ………………………………………………………………………………………………….. 687
[Супроць ветру: Фрагмэнты чарнавых накідаў] ……………………………………………….. 734
[Нататкі, эскізы, накіды пра паэзію Я. Пушчы ўвогуле] ……………………………………736
[Нататкі, эскізы, накіды пра асобныя творы Я. Пушчы] ……………………………………742
Крытычна–палемічныя артыкулы і нататкі
Думкі ўголас пра беларускую літаратуру ………………………………………………………….. 761
[Аб „шукальніцтве“ ў крытыцы] ……………………………………………………………………….763
Да „Тав[арышаў]–крыт[ыкаў]“ ………………………………………………………………………… 765
[Крытыка артыкулу З. Жылуновіча «Ці сапраўды „Узвышша ёсьць
„Узвышшам“?»] ………………………………………………………………………………………..766
[Аб кампаніі крытыкаў супраць Я. Пушчы] ………………………………………………………772
[Развагі, выкліканыя крытыкай твораў Я. Пушчы] ………………………………………….. 774
[Палеміка з Я. Пільным пра кнігу Я. Пушчы „Дні вясны“] ………………………………. 775
Запіскі [пра неразуменьне Я. Пільным кнігі Я. Пушчы „Дні вясны“] ……………….782
[Палеміка з Я. Пільным пра верш Я. Пушчы „Рабіндранату Тагору“] ………………783
Т. Глыбоцкі ў ролі выкрывацеля… ……………………………………………………………………. 785
[Характар крытыкана] ……………………………………………………………………………………… 787
[Крытычная нататка пра тэатральную дыскусію 1928 г.] ………………………………….790
[Пра „забаўкі“ некаторых аўтараў] ………………………………………………………………….. 791
[З. Жылуновіч і Т. Глыбоцкі як крытыкі „Узвышша“] ……………………………………..793
[Пра нападкі крытыкаў на „Узвышша“] ………………………………………………………….. 794
[Пра прыёмы „здаровай“ крытыкі] ………………………………………………………………….. 797
[Пра „сыкуноў“] ……………………………………………………………………………………………….799
[Пра лаянку] ……………………………………………………………………………………………………. 801
[Крытычныя развагі аб утварэньні літаратурнага аб’яднаньня „Полымя“] ………802
[Аб „посьпехах разьвіцьця“] …………………………………………………………………………….. 805
Матар’ялы да гісторыі літаратурных нораваў у Беларусі
1. Аб перакручваньні фактаў ……………………………………………………………………. 807
[А. Сянкевіч як чытач–рэцэнзэнт і яго тэорыя шукацельства] …………………………..812
[Адкрытая заўвага пра крытыку А. Сянкевічам твораў Я. Пушчы] ……………………816
Адкрытыя лісты да чытача ……………………………………………………………………………….818
Што пісаць? ………………………………………………………………………………………………………839
Камэнтары …………………………………………………………………………………………………….. 841
Іменны паказьнік да тому 1 ……………………………………………………………………………. 935

 

 

2-гі том

ЗМЕСТ

Проза
То толькі сон… …………………………………………………………………………………………………… 29
Зьмітрава вясельле ……………………………………………………………………………………………. 34
Максім Трапкач …………………………………………………………………………………………………. 38
Мікіта Шпэндзік ………………………………………………………………………………………………….41
Амэлька Хабарка ……………………………………………………………………………………………….. 45
„Шкляны бог“ …………………………………………………………………………………………………….. 49
Стрэча ……………………………………………………………………………………………………………….. 52
Цёмнаю ночкай ………………………………………………………………………………………………….. 56
Як красназорцы зямлі сцураліся (Нібы–казка) …………………………………………………….61
Каля балота ……………………………………………………………………………………………………….. 64
Трынаццатае чысло! ………………………………………………………………………………………….. 66
У патайкох: З жыцьця за белапольскай акупацыяй ……………………………………………. 74
У Надвыньні ……………………………………………………………………………………………………… 82
Скура гарыць (Малюнак жыцьця) …………………………………………………………………….. 85
Камандыроўка (Заместа фэльетону) ………………………………………………………………… 90
Цупрон Хлюст ……………………………………………………………………………………………………. 92
Новая мясьціна ………………………………………………………………………………………………… 105
У дні белапанскага панаваньня ………………………………………………………………………… 108
Быць можа, й ад мёду горкі асадак застаецца …………………………………………………… 112
Дно аднэй душы ………………………………………………………………………………………………. 113
Нешта пяе ……………………………………………………………………………………………………….. 115
Юркава ноч (З аповесьці „Мяцежным шляхам“) ………………………………………………117
Перад каліткаю (З аповесьці „Мяцежным шляхам“) ………………………………………..121
Вобразы бяз рамак і асадкі ……………………………………………………………………………….. 124
Званіў званар (З „Вобразаў бяз рамак“) …………………………………………………………… 129
[Двор Сівайчавых] …………………………………………………………………………………………….131
Няскончаныя характарыстыкі. Самскі ……………………………………………………………… 132
[Здарэньне з Пісаркевічам і Касоўскім] ……………………………………………………………. 135
[Ляліна „калекцыя“] ………………………………………………………………………………………… 136
Філязофія, эсэістыка
Разважаньні N–скага ……………………………………………………………………………………….. 139
Аб людзях і іх інтар[эсах] (Ліст-споведзь поэта да свайго прыяцеля
(тавар[ыша]) …………………………………………………………………………………………… 144
Аб адпаведнасьці зьяў іх значэньню …………………………………………………………………..147
Аб спазнаньні чалавекам „прыроднага“ …………………………………………………………… 149
[Пра абмежаванасьці ў дзейнасьці чалавека] ……………………………………………………..151
З паўночнага стылю …………………………………………………………………………………………. 153
[Усьведамленьне выгнаньня як формы жыцьця] ……………………………………………… 155
[Што азначаюць пытаньні: „адкуль яно?“ і „дзеля чаго яно?“] …………………………. 156
[„Усё цячэ, усё мяняецца“] …………………………………………………………………………………157
6 Зьмест
З дыялектыкі чысла …………………………………………………………………………………………. 158
[Крытычныя разважаньні пра кнігу Артура Шапэнгаўэра
„Сьвет як воля і прадстаўленьне“] ……………………………………………………………. 159
[Сьвет як мысьль: Існасьць гегелеўскай філёзофіі] …………………………………………… 166
[Аб домінантах сьветагляду і праблеме абсолютнай ісьціны] ……………………………. 169
Да спосабаў мысьлі ……………………………………………………………………………………………171
Прадметы разгляду ………………………………………………………………………………………….. 172
[Аб „добрай волі“ і „канечнасьці“ ў аб’ектыўным сьвеце] ………………………………… 173
Грыбы і мысьлі. З лесу …………………………………………………………………………………….. 175
Аб прычынах ……………………………………………………………………………………………………. 176
Сэнс выгн[аньня] ……………………………………………………………………………………………….177
[Бэнэдыкт Сьпіноза. „Этыка“: Агульнае ўражаньне. Заўвагі па асобных тэзісах] .178
[Заўвагі да дакладу І. Сталіна аб „процілеглых пачатках“] ………………………………..181
Публіцыстыка, карэспандэнцыі
Сучаснае становішча Савецкай Беларусі ………………………………………………………….. 185
Вечар твораў Цішкі Гартнага …………………………………………………………………………….187
3–ці вечар „Полымя“ ……………………………………………………………………………………….. 190
Сэкцыя беларускіх песьняроў і пісьменьнікаў пры Доме Працаўнікоў Асьветы .. 192
Пратэст маладога беларускага пісьменьніка …………………………………………………….. 193
15–гадовы юбілей Ул. Галубка ………………………………………………………………………….. 194
Вечар памяці Максіма Багдановіча (16 чэрвеня г. г.) ………………………………………… 196
Выпуск беларускіх чырвоных настаўнікаў (20 чэрвеня г. г.) ……………………………… 199
Моладзь працуе …………………………………………………………………………………………………201
Новая майстэрня ……………………………………………………………………………………………… 202
Абакралі каапэратыў ……………………………………………………………………………………….. 203
Як сьвяткаваў Чэрвеньскі павет: В. Цытва ………………………………………………………. 204
Гурток „Культурная дапамога вёсцы“ ……………………………………………………………… 205
Студэнты — на працу ў вёсцы ……………………………………………………………………………207
Провады Чарота (Пасяджэньне Ўсебеларускага аб’яднаньня пісьменьнікаў
і паэтаў „Маладняк“ 13 верасьня) ……………………………………………………………. 209
Маякоўскі зьдзекуецца ………………………………………………………………………………………211
Паэзія
Я не пявец ……………………………………………………………………………………………………….. 215
З хронту на хронт …………………………………………………………………………………………….. 215
Чырвоным звонам ……………………………………………………………………………………………. 216
Без стагнаньня …………………………………………………………………………………………………. 216
Камуна …………………………………………………………………………………………………………….. 216
З „Чырвонага Евангэльля“ Васіля Князева ……………………………………………………….217
Мацней жа!.. ………………………………………………………………………………………………………217
Наш шлях ………………………………………………………………………………………………………… 218
Ня кліч званоў ………………………………………………………………………………………………….. 218
На работу! ………………………………………………………………………………………………………… 219
Будаваньне ………………………………………………………………………………………………………. 220
Раніцай ……………………………………………………………………………………………………………. 220
Зьмест 7
Сяўбіт ………………………………………………………………………………………………………………..221
Сявец …………………………………………………………………………………………………………………221
Чырвоны сьлед …………………………………………………………………………………………………. 222
Гэй, касец!.. ……………………………………………………………………………………………………… 223
Годзі!.. ……………………………………………………………………………………………………………… 224
Мы чуем …………………………………………………………………………………………………………… 224
Мы …………………………………………………………………………………………………………………… 225
Сьпявайце ………………………………………………………………………………………………………… 225
„Зноў зьбіраюцца грозныя хмары…“ …………………………………………………………………. 226
Калі хочаш жыць ……………………………………………………………………………………………….227
„Яна з высокіх гор вякоў…“ ………………………………………………………………………………..227
„Ўсе загоны узараны…“ ……………………………………………………………………………………. 228
„Мы новую ліру заводзім…“ ……………………………………………………………………………… 229
„Раніца жытняя…“ …………………………………………………………………………………………… 229
„Зьвініць пералівамі возера…“ …………………………………………………………………………..231
„Залатыя ніткі вечар…“ ……………………………………………………………………………………..231
Напярэдадні („Разьвітаўся я з крыжам збуцьвелым…“) ……………………………………. 232
„Хай хмурыцца ціхая ночка…“ …………………………………………………………………………. 233
Я госьць („З снапом жаданьня на прыполе…“ ………………………………………………….. 233
„Мы вясны людзкое коньніца…“ ……………………………………………………………………….. 234
„Дзень за ночкаю ўсьлед гоніцца…“ …………………………………………………………………. 235
Ураджайнае ……………………………………………………………………………………………………… 235
Помню… …………………………………………………………………………………………………………… 236
„Годзі гымны хвалебныя пеці…“ ………………………………………………………………………..237
Восьмая ……………………………………………………………………………………………………………. 238
Запісныя кніжкі, дзёньнікі
1. [Нататнік 1924 г., сакавік — красавік] ………………………………………………………….. 240
2. [Нататнік 1925 г., красавік] ………………………………………………………………………….. 246
3. [Нататнік 1925 г.] …………………………………………………………………………………………. 249
4. [Нататнік 1925 г.] …………………………………………………………………………………………..257
5. [Нататнік 1925 г.] …………………………………………………………………………………………. 259
6. [Нататнік 1925 — 1926 гг.] ……………………………………………………………………………. 269
7. Запісная кніжка [аквітыстага] ………………………………………………………………………. 285
8. [Нататнік 1931, 1933 гг.] ………………………………………………………………………………. 314
9. Развагі вольным часам …………………………………………………………………………………. 316
10. Запіскі выгнанца ………………………………………………………………………………………… 333
11. [Нататнік 1935 г.] …………………………………………………………………………………………367
Думкі, запісы розных гадоў ……………………………………………………………………………… 369
Лісты
№ 1. Ганьне Бабарэцы. 8/VІ–1925 г. …………………………………………………………………. 389
№ 2. Ганьне Бабарэцы. 8/VІ–25 ………………………………………………………………………… 390
№ 3. Ганьне Бабарэцы. 11/VІ–1925 …………………………………………………………………….391
№ 4. Ганьне Бабарэцы. 16/VІ–25 г. …………………………………………………………………… 393
№ 5. Ганьне Бабарэцы. 19/VІ–25 г. …………………………………………………………………… 393
8 Зьмест
№ 6. Ганьне Бабарэцы. 22/VІ–25 г. …………………………………………………………………… 394
№ 7. Ганьне Бабарэцы. 23/VІ–25 ………………………………………………………………………. 396
№ 8. Ганьне Бабарэцы. [Чэрвень 1925] ……………………………………………………………….397
№ 9. Ганьне Бабарэцы. 25/VІ–25 г. …………………………………………………………………….397
№ 10. Ганьне Бабарэцы. [Чэрвень 1925] ……………………………………………………………. 398
№ 11. [Уладзімеру Дубоўку]. [Красавік — травень 1927] …………………………………. 398
№ 12. Уладзімеру Дубоўку. 30.VI.27 г. ………………………………………………………………. 398
№ 13. У рэдакцыю [„Савецкая Беларусь“]. [Лістапад 1929] ……………………………..401
№ 14. Ганьне Бабарэцы. [Чэрвень — ліпень 1930] ……………………………………………..401
№ 15. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. [Чэрвень — ліпень 1930] ………………. 402
№ 16. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. [1930] …………………………………………… 402
№ 17. Ганьне Бабарэцы. [1930] ………………………………………………………………………… 402
№ 18. Ганьне Бабарэцы. [1930] ………………………………………………………………………… 403
№ 19. Ганьне Бабарэцы. [1930] ………………………………………………………………………… 403
№ 20. Ганьне Бабарэцы. [1930] ………………………………………………………………………… 403
№ 21. Ганьне Бабарэцы. [1930] ………………………………………………………………………… 403
№ 22. Ганьне Бабарэцы. [1930] ………………………………………………………………………… 403
№ 23. Ганьне Бабарэцы. [1930] ………………………………………………………………………… 404
№ 24. Ганьне Бабарэцы. [1930] ………………………………………………………………………… 404
№ 25. Ганьне Бабарэцы. 14/Х–1930 г. ……………………………………………………………….. 404
№ 26. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 21/Х–1930 г. ………………………………….. 405
№ 27. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 11/ХІ–1930 г. ………………………………… 405
№ 28. Ганьне Бабарэцы. 15/ХІ–1930 г. ……………………………………………………………… 405
№ 29. Ганьне Бабарэцы. 29/ХІ–1930 г. ……………………………………………………………… 406
№ 30. Ганьне Бабарэцы. 2/ХІІ–1930 г. ………………………………………………………………. 406
№ 31. Ганьне Бабарэцы. 6 сьнежня 1930 г. ………………………………………………………. 406
№ 32. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 30/ХІІ–1930 г. ……………………………….. 406
№ 33. Ганьне Бабарэцы. 7/І–1931 г. ……………………………………………………………………407
№ 34. Ганьне Бабарэцы. 14/І–1931 г. ………………………………………………………………….407
№ 35. Ганьне Бабарэцы. 21/І–1931 г. ………………………………………………………………… 408
№ 36. Ганьне Бабарэцы. 30/І–1931 г. ………………………………………………………………… 408
№ 37. Ганьне, Элеаноры, Алесі і Анастасіі Бабарэкам. 31/І–1931 г. …………………… 408
№ 38. Ганьне Бабарэцы. 7/ІІ–1931 г. ………………………………………………………………… 409
№ 39. Ганьне Бабарэцы. 7/ІІ–1931 г. ………………………………………………………………… 410
№ 40. Ганьне Бабарэцы. 21/ІІ–1931 г. ………………………………………………………………. 410
№ 41. Ганьне Бабарэцы. 14/ІІІ–1931 …………………………………………………………………. 410
№ 42. Ганьне, Элеаноры, Алесі і Анастасіі Бабарэкам. 10 красавіка 1931 г. ……….411
№ 43. Ганьне Бабарэцы. 14/ІV–1931 …………………………………………………………………. 412
№ 44. Ганьне Бабарэцы. 21/ІV–1931 …………………………………………………………………. 412
№ 45. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. Вологда, 6/VІ–31 г. ……………………….. 413
№ 46. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 28/VІ–31 ……………………………………….. 413
№ 47. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 17/VІІ–1931 г. ……………………………….. 414
№ 48. Ганьне Бабарэцы. 21.VІІ.1931 ………………………………………………………………… 416
№ 49 Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 22/VІІ–31 г. ……………………………………. 416
№ 50. Ганьне Бабарэцы. 24.VІІ.1931 ………………………………………………………………… 418
№ 51. Ганьне Бабарэцы. 26/VІІ.1931 ………………………………………………………………… 418
№ 52. Ганьне Бабарэцы. 25 жніўня 1931 …………………………………………………………. 419
№ 53. Антону Адамовічу. 27/VIII–1931 г. ………………………………………………………….. 422
№ 54. Ганьне Бабарэцы. 31 жніўня 1931 г. ………………………………………………………. 424
№ 55. Ганьне Бабарэцы. 6/ІХ–1931 г. ……………………………………………………………….. 425
Зьмест 9
№ 56. Ганьне Бабарэцы. 7/ІХ–1931 г. ……………………………………………………………….. 426
№ 57. Ганьне Бабарэцы. 24/ІХ–1931 г. ……………………………………………………………… 429
№ 58. [Антону Адамовічу] [Кастрычнік 1931] …………………………………………………. 429
№ 59. [Антону Адамовічу]. [Кастрычнік 1931] …………………………………………………. 430
№ 60. [Антону Адамовічу] [Канец 1931] ……………………………………………………………. 432
№ 61. [Уладзімеру Дубоўку]. [Лістапад 1931] ………………………………………………….. 433
№ 62. [Уладзімеру Дубоўку]. [Зіма 1931 — 1932] ……………………………………………… 434
№ 63. Антону Адамовічу. 25.12.31 …………………………………………………………………….. 434
№ 64. Антону Адамовічу. 26.12.31 ………………………………………………………………………437
№ 65. [Антону Адамовічу]. Май 1932 г. ………………………………………………………………441
№ 66. [Антону Адамовічу]. [1932] …………………………………………………………………….. 442
№ 67. [Антону Адамовічу]. [Травень 1932] ………………………………………………………… 443
№ 68. [Антону Адамовічу]. [Травень 1932] ………………………………………………………… 444
№ 69. [Антону Адамовічу]. [Чэрвень 1932] ………………………………………………………….447
№ 70. Язэпу Пушчу. 27/V–1933 г. ……………………………………………………………………… 448
№ 71. Язэпу Пушчу. 27/ VІ–1933. ……………………………………………………………………… 448
№ 72. [Антону Адамовічу]. [Чэрвень 1934] ………………………………………………………… 449
№ 73. Язэпу Пушчу. 27. VІІІ.1934 …………………………………………………………………….. 452
№ 74. Алесі Бабарэцы. 12 сьнежня 1934 г. ……………………………………………………….. 452
№ 75. Элеаноры Бабарэцы. [12 сьнежня 1934 г.] ……………………………………………… 452
№ 76. Язэпу Пушчу. 13 сьнежня 1934 г. …………………………………………………………… 453
№ 77. Ганьне Бабарэцы. 15.ХІІ.1934 г. ……………………………………………………………… 453
№ 78. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 18 сьнежня 1934 ………………………….. 454
№ 79. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 18 сьнежня 1934 г. ……………………….. 454
№ 80. Ганьне Бабарэцы. 22 сьнежня 1934 ……………………………………………………….. 455
№ 81. Ганьне Бабарэцы. 28 сьнежня 1934 ……………………………………………………….. 455
№ 82. Ганьне Бабарэцы. 8 студзеня 1935 г. ……………………………………………………… 456
№ 83. Алесі Бабарэцы. 9 студзеня 1935 г. ………………………………………………………… 456
№ 84. Элеаноры Бабарэцы. 9 студзеня 1935 г. …………………………………………………. 456
№ 85. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 18 студзеня 1935 ……………………………457
№ 86. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 20 студзеня 1935 ……………………………457
№ 87. Элеаноры Бабарэцы. 22 студзеня 1935 …………………………………………………… 458
№ 88. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 26 студзеня 1935 ………………………….. 458
№ 89. Алесі Бабарэцы. 9 лютага 1935 г. …………………………………………………………… 459
№ 90. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. [Люты 1935] ………………………………… 459
№ 91. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 20.ІІ.1935 ……………………………………… 459
№ 92. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 24 лютага 1935 г. ………………………… 460
№ 93. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 26 лютага 1935 ……………………………. 460
№ 94. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 5.ІІІ.1935 ……………………………………….461
№ 95. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 6.ІІІ.1935 г. …………………………………….461
№ 96. Элеаноры Бабарэцы. 6.ІІІ.1935 г. ……………………………………………………………. 463
№ 97. Алесі Бабарэцы. 6 сакавіка 1935 г. …………………………………………………………. 463
№ 98. Язэпу Пушчу. [10.03.]1935 ………………………………………………………………………. 464
№ 99. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 12 сакавіка 1935 г. ……………………….. 464
№ 100. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 24 сакавіка 1935 г. ……………………… 465
№ 101. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 26 сакавіка 1935 г. ……………………… 466
№ 102. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 2 красавіка 1935 г. ……………………… 466
№ 103. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 7 красавіка 1935 г. ……………………… 466
№ 104. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 12 красавіка 1935 г. ……………………..467
№ 105. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 22 красавіка 1935 г. ……………………..467
10 Зьмест
№ 106. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 3.V.1935 г. …………………………………… 468
№ 107. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 6.V.1935 г. …………………………………… 468
№ 108. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 9.V.1935 г. …………………………………… 469
№ 109. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 13.V.1935 г. …………………………………. 469
№ 110. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 4.VІ.1935 …………………………………….. 470
№ 111. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 11.VІ.1935 г. ……………………………….. 470
№ 112. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 12 чэрвеня 1935 г. ……………………….. 470
№ 113. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 29.VІ.1935 г. …………………………………471
№ 114. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 19.VІІ.1935 г. ………………………………. 472
№ 115. Язэпу Пушчу. 23.VІІ.35 …………………………………………………………………………. 472
№ 116. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 30 ліпеня 1935 г. …………………………. 472
№ 117. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 1 жніўня 1935 г. …………………………. 473
№ 118. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 8 жніўня 1935 г. …………………………. 473
№ 119. Язэпу Пушчу. 13.VІІІ.1935 ……………………………………………………………………. 474
№ 120. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 18.VІІІ.1935 ………………………………… 474
№ 121. Язэпу Пушчу. 20.VІІІ.35 ……………………………………………………………………….. 474
№ 122. Язэпу Пушчу. 18 верасьня 1935 …………………………………………………………….. 475
№ 123. Ганьне Бабарэцы. 23/ІV–1938 г. ……………………………………………………………. 476
№ 124. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. І.VІ.1938 …………………………………….. 476
№ 125. Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 1.VІ.1938 г. ………………………………………………..477
№ 126. Ганьне Бабарэцы. 6/V1–1938 г. ……………………………………………………………….477
№ 127. Алесі Бабарэцы. 10.VІ.38 г. …………………………………………………………………….477
№ 128. Элеаноры Бабарэцы. 11.VІ.38 г. ……………………………………………………………. 478
№ 129. Ганьне Бабарэцы. 12.VІ.38 г. ………………………………………………………………… 479
№ 130. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 18.VІ.38 г. …………………………………… 480
№ 131. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 26.VІ.38 г. …………………………………….481
№ 132. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам, 30/І–1931 г. 3.VІ[І].38 г. ………………. 482
№ 133. Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 4.VІІ.1938 г. …………………………………………….. 482
№ 134. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 12.VІІ.1938 г. ………………………………. 483
№ 135. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 31.VІІ.1938 г. ………………………………. 484
№ 136. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 7. VIII.38 г. …………………………………. 484
№ 137. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 14.VIII.38 г. ………………………………… 485
№ 138. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. І6.VIII.38 г. …………………………………. 486
№ 139. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 17.VIII.38 г. ………………………………… 486
№ 140. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 19.VIII.38 г. ………………………………….487
№ 141. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 25.VIII.38 г. ………………………………….487
№ 142. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. І.ІХ.1938 г. ………………………………….. 488
№ 143. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 15.ІХ.1938 г. ……………………………….. 488
№ 144. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 18.ІХ.1938 г. ……………………………….. 489
№ 145. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 20.ІХ.38 г. …………………………………… 490
№ 146. Ганьне, Элеаноры і Алесі Бабарэкам. 1.Х. 1938 г. ………………………………….. 490
Дакумэнты і матэрыялы да біяграфіі Адама Бабарэкі
№ 1. Жыцьцёпіс і праца А. Бабарэкі …………………………………………………………………. 493
№ 2. Заява А. Бабарэкі ў Дэканат Пэдагогічнага факультэту
Беларускага Дзяржаўнага Ўнівэрсытэту з просьбай аб назначэньні яго
ў якасьці асыстэнта па катэдры гісторыі беларускай літаратуры ……………… 494
№ 3. [Рэкамэндацыя, выпісаная А. Бабарэку прафэсарам І. Замоціным
для паступленьня ў БДУ] …………………………………………………………………………. 495
Зьмест 11
№ 4. [Рэкамэндацыя, выпісаная А. Бабарэку прафэсарам М. Піятуховічам
для паступленьня ў БДУ] …………………………………………………………………………. 495
№ 5. Показания Адама Бабареко от 23 августа 1930 г. [по „Уголовному делу
по обвинению Ластовского В. У. и других“] ……………………………………………… 495
№ 6. „Маладняк“ і яго месца ў літаратуры: [Рэзалюцыя па дакладзе
А. Бабарэкі, прачытаным на пленуме „Маладняка“
(21–23 сакавіка 1925 г)] ……………………………………………………………………………. 510
№ 7. Творчы шлях „Маладняка“: [Даклад А. Бабарэкі, прачытаны
на 1–м Усебеларускім зьезьдзе „Маладняка“
(Менск, 25 лістапада 1925 г.)] …………………………………………………………………..511
№ 8. Пратакол №1. Агульны сход Маладняка за 4/І 26 году. …………………………….. 523
№ 9. Пратакол № 3 Нарады ЦБ „Маладняка“ 22 студзеня 1926 г. …………………….. 525
№ 10. Пратакол Чарговага сходу Менскай філіі, які адбыўся
22–га лютага 1926 году. ……………………………………………………………………………..527
№ 11. Пратакол №11 Пасяджэньня ЦБ „Маладняка“ ад 26 мая 1926 г. …………….. 528
№ 12. [Зварот групы сяброў Усебеларускага аб’яднаньня паэтаў
і пісьменьнікаў „Маладняк“ у бюро ЦК КП(б)Б аб пытаньні стварэньня
самастойнага літаратурна–мастацкага аб’яднаньня] ………………………………… 532
№ 13. [Адказ першага сакратара ЦК КП(б)Б А. Крыніцкага
пісьменьніку А. Бабарэку на зварот групы маладнякоўцаў
у бюро ЦК КП(б)Б ад 26 траўня 1926 г. з просьбай дазволіць
утварэньне самастойнага літаратурна–мастацкага аб’яднаньня] ……………… 536
№ 14. Пратакол арганізацыйнага сходу устаноўцаў беларускага
літаратурна–мастацкага згуртаваньня „Узвышша“ ………………………………….. 536
№ 15. Заключэньне [аб статуце Беларускага літаратурна–мастацкага
згуртаваньня „Узвышша“] …………………………………………………………………………537
№ 16. Статут Беларускага літаратурна–мастацкага згуртаваньня „Узвышша“ ….537
№ 17. Сьпіс устаноўцаў Беларускага Літаратурна–Мастацкага
згуртаваньня „Узвышша“ ………………………………………………………………………… 540
№ 18. [Зварот старшыні і сакратара згуртаваньня „Узвышша“
ў Савет Народных Камісараў з просьбаю аб матэрыяльнай дапамозе] ……….541
№ 19. Акт [рэвізійнай камісіі Беларускага Літаратурна–Мастацкага
Згуртаваньня „Узвышша“ аб праверцы працы прэзыдыюму
Згуртаваньня і грашовых справах (22/V –– 29 г.)] ………………………………………541
№ 20. Грашовая справаздача Літаратурна–Мастацкага Згуртаваньня
„Узвышша“ за 1928/29 гаспадарчы год …………………………………………………….. 542
№ 21. Ліст у рэдакцыю часопісі „Узвышша“ …………………………………………………….. 543
№ 22. Плян працы Літаратурна–Мастацкага Згуртаваньня „Узвышша“
на першы сэмэстар літаратурнага сэзону 1929/30 году ……………………………… 544
№ 23. Акт [рэвізійнай камісіі Беларускага Літаратурна–Мастацкага
Згуртаваньня «Узвышша“ аб праведзенай працы прэзыдыюму
Згуртаваньня і грашовых справах (11/Х — 29 г.)] …………………………………….. 545
№ 24. Сьпіс сяброў прэзыдыюму Згуртаваньня „Узвышша“ …………………………….. 546
№ 25. Сьпіс сапраўдных сяброў Беларускага Літ–Мастацкага
Згуртаваньня „Узвышша“ …………………………………………………………………………547
№ 26. [Ліст начальніка адміністрацыйнай службы адміністрацыйнай
управы НКУС Уласава Беларускаму Літаратурна–Мастацкаму
Аб’яднаньню „Узвышша“ аб будучай перарэгістрацыі] ……………………………..547
№ 27. Весткі пра літаратурна–мастацкую і навукова–дасьледчую дзейнасьць
Беларускага Літаратурна–Мастацкага Згуртаваньня „Узвышша“ за 1929 год …. 548
12 Зьмест
№ 28. [Справаздача Беларускага Літаратурна–Мастацкага Згуртаваньня
„Узвышша“ для Народнага Камісарыяту Унутраных Спраў БССР] …………..551
№ 29 [Зварот у рэдакцыю „Литературной энциклопедии“ сяброў
беларускага літаратурна–мастацкага аб’яднаньня „Узвышша“] ………………..551
№ 30. Ад беларускага літаратурна–мастацкага згуртаваньня „Узвышша“ ……….. 552
№ 31. Ад рэдакцыі „Узвышша“ да чытачоў ……………………………………………………… 555
№ 32. Два гады ………………………………………………………………………………………………… 556
№ 33. Пастанова агульнага сходу беларускага літаратурна–мастацкага
згуртаваньня „Ўзвышша» пра адмысловыя літары для згукаў „дз“ і „дж“ .. 558
№ 34. Тры гады працы „Узвышша“ …………………………………………………………………. 559
№ 35. Пролетарскім шляхам ………………………………………………………………………………561
№ 36. Пастанова беларускага літаратурна–мастацкага згуртаваньня
„Узвышша“ аб палітычных памылках у літаратурна–публіцыстычнай
творчасьці ………………………………………………………………………………………………… 566
№ 37. Рэзолюцыя агульнага сходу „Узвышша“ ад 30 лістапада 1930 г. …………….. 568
№ 38. Пятро Глебка. Нацдэмаўшчына, замаскаваная марксысцкай фразай
(Пра літаратуразнаўчую працу Бабарэкі) ………………………………………………. 569
№ 39. Пастанова літаратурна–мастацкага згуртаваньня „Узвышша“ ………………. 596
Ганна Запартыка, Віктар Жыбуль. Летапіс жыцьця і творчасьці …………………. 599
Камэнтары ………………………………………………………………………………………………………611
Анатаваны паказьнік імёнаў да тамоў І — ІІ ………………………………………………… 706

Дадаткова

Вага 1,235 кг
Выдавец

Інстытут беларусістыкі

Год выдання

2011

Вокладка

мяккая