Карта сайта   Кантакты     Русский      English      Français      Deutsch 
  
Выдавецтва
  
Галоўная arrow Выдавецтва arrow Бібліятэчка     
Бібліятэчка

Вынікі 61 - 90 з 298
* Кнігі, пазначаныя зорачкамі, Вы яшчэ можаце набыць.


Каталог тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси / Сост. В.Н.Чертович, А.В.Сорока, А.И.Алехно; под ред. В.Н.Решетникова
Каталог тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси / Сост. В.Н.Чертович, А.В.Сорока, А.И.Алехно; под ред. В.Н.Решетникова [2008] Навуковыя выданні
В Каталоге представлен состав коллекций тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. Каталог содержит около двух тысяч названий видов и внутривидовых таксонов из 160 семейств.
Издание рассчитано на ботаников, биологов специалистов зеленого строительства, цветоводов-любителей.
 
 
Доўгаль А.
Сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове
Сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай мове [2008] Навуковыя выданні
Манаграфія прысвечана апісанню моўных сродкаў выражэння эмоцый — неабыякавага стаўлення чалавека да рэчаіснасці. Паказваюцца асаблівасці выкарыстання эматыўнай лексікі ў маўленні. Аўтар падае мадэлі эматыўных выказванняў, даследуе адметнасці іх ужывання. Разглядаюцца таксама графічныя сродкі абазначэння эмоцый, у тым ліку ў інтэрнэт-зносінах. Звяртаецца ўвага на ролю жэстаў і мімікі ў працэсе камунікацыі. Матэрыял кнігі пададзены ў даступнай форме, таму адрасуецца не толькі навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам-філолагам, але і ўсім, хто хоча глыбей спазнаць беларускую мову.
 
 

Технологии визуализации в медицине. В 3 кн. Кн. 2. Диагностика острых лейкозов и опухолей центральной нервной системы у детей
Технологии визуализации в медицине. В 3 кн. Кн. 2. Диагностика острых лейкозов и опухолей центральной нервной системы у детей [2007] Навуковыя выданні
В монографию включены основные сведения о заболевании и о современных методах диагностики острых лейкозов и опухолей центральной нервной системы у детей, и изображения результатов различных исследований, полученных с автоматизированных рабочих мест врачей УЗИ и компьютерной томографии, а также из лабораторной гематологии, патоморфологии, иммунофенотипирования, цито- и молекулярной генетики. Вместе с тем в книге представлена одна из систем поддержки диагноза, созданных в рамках выполнения проекта В-736 Международного научно-технического центра “Разработка и демонстрация методологии и информационной технологии постановки диагноза детского рака на основе визуализированных данных первичного диагностического комплекса”, — “Автоматизированная иммунофенотипическая диагностика острых лейкозов у детей”.
 
 

Проблемы экспериментальной ботаники. Купревичские чтения. Выпуск VI
Проблемы экспериментальной ботаники. Купревичские чтения. Выпуск VI [2007] Навуковыя выданні
 
 

Технологии визуализации в медицине. В 3 кн. Кн. 3. Диагностика опухолей щитовидной железы у детей.
Технологии визуализации в медицине. В 3 кн. Кн. 3. Диагностика опухолей щитовидной железы у детей. [2007] Навуковыя выданні
В монографии представлены современные сведения по классификации, диагностике, стадированию и лечению опухолей щитовидной железы у детей, а также результаты работы по созданию программного обеспечения распознавания ультразвуковых изображений и телемедицинской системы, используемых при диагностике опухолей щитовидной железы у детей. В издание включены визуализированные данные первичного диагностического комплекса которые заносятся с автоматизированных рабочих мест врачей в клиническую базу визуализированных и формализованных данных. Создание системы автоматизированной регистрации данных первичного диагностического комплекса больных злокачественными новообразованиями проводилось в рамках выполнения проекта В-736 Международного научно-технического центра.
 
 
Токць С.
Беларуская вёска ў эпоху зьменаў: другая палова XIX – першая траціна XX*
Беларуская вёска ў эпоху зьменаў: другая палова XIX – першая траціна XX [2007] Навуковыя выданні
У кнізе разглядаюцца сацыяльна-культурныя працэсы, якія вызначалі, на думку аўтара, кірунак і характар зьменаў у жыцьці заходнебеларускай вёскі ў другой палове ХІХ – першай траціне ХХ ст. Аўтар стварае мадэль разьвіцьця капіталістычнай мадэрнізацыі традыцыйнага аграрнага грамадзтва на гэтым абшары. Да стрыжнёвых праблем дадзенай манаграфіі належаць пытаньні пашырэньня беларускай самасьведамасьці сярод вясковага насельніцтва, нацыятворчая роля інтэлігенцыі сялянскага паходжаньня. У дадатку да манаграфіі зьмешчаныя мікрагістарычнае  дасьледваньне Берштаў і фрагмэнты дзёньнікаў беларускага актывіста ТБШ Пётры Сяўрука. Кніга адрасаваная прафэсійным гісторыкам, краязнаўцам, выкладчыкам гістарычных дысцыплін, студэнтам.

Кошт: 16428 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Сорока Н.Ф.
Альфа-фактор некроза опухоли и хроническая сердечная недостаточность
Альфа-фактор некроза опухоли и хроническая сердечная недостаточность [2007] Навуковыя выданні
В монографии рассмотрены вопросы влияния альфа-фактора некроза опухоли и его растворимых рецепторов Р55 на возникновение и прогрессирование хронической сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца, оценена возможность коррекции альфа-фактора некроза опухоли через его растворимые рецепторы Р55 с помощью стандартной терапии хронической сердечной недостаточности, а также добавлением специфических ингибиторов этого цитокина.
Предназначена для терапевтов, кардиологов, студентов медицинских вузов.
 
 

Полимер-силикатные машиностроительные материалы: физико-химия, технология, применение / С.В.Авдейчик [и др.]; под ред. В.А.Струка, В.Я.Щербы
Полимер-силикатные машиностроительные материалы: физико-химия, технология, применение / С.В.Авдейчик [и др.]; под ред. В.А.Струка, В.Я.Щербы [2007] Навуковыя выданні
Развитие марочного ассортимента функциональных машиностроительных материалов обусловливает применение модификаторов полимерных матриц, разработанных на основе минеральных продуктов. К числу эффективных компонентов в полимерных композитах относятся силикаты различного состава, структуры и технологии получения.
В монографии обобщен опыт разработки и практического применения полимер-силикатных машиностроительных материалов на основе матриц многотоннажного производства. Рассмотрены физико-химические аспекты модифицирующего действия дисперсных частиц силикатов в растворах и расплавах термопластичных и сшивающихся связующих.
Книга предназначена для инженерно-технических работников, специализирующихся в области производства и применения полимерных композитов, для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям: «Материаловедение», «Трение и износ в машинах», «Технология и переработка полимерных материалов и композитов», «Оборудование и технология высокоэффективных процессов обработки материалов».
 
 
Губкин С.В.
HCV-инфекция и патология печени при ревматических заболеваниях*
HCV-инфекция и патология печени при ревматических заболеваниях [2007] Навуковыя выданні
Монография содержит основные сведения по изучению поражения печени у пациентов, имеющих перекрестную патологию — системные заболевания соединительной ткани в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С. Представленные материалы отражают результаты собственных исследований диагностических возможностей инвазивных и неинвазивных методов изучения патологии печени у больных ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, системным склерозом, первичным синдромом Шегрена и реактивными артритами. Для ревматологов, терапевтов, клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.
Кошт: 19800 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Кравченко В.И.
Карданные передачи: конструкции, материалы, применение / В.И.Кравченко, Г.А.Костюкович, В.А.Струк; под ред. В.А.Струка
Карданные передачи: конструкции, материалы, применение / В.И.Кравченко, Г.А.Костюкович, В.А.Струк; под ред. В.А.Струка [2006] Навуковыя выданні
В монографии обобщен практический опыт разработки и промышленного освоения карданных передач, применяемых в конструкциях грузовых и легковых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной техники, железнодорожного и городского транспорта, выпускаемых предприятиями Беларуси, Российской Федерации и Украины. Рассмотрены конструкторские, материаловедческие, технологические и технико-экономические аспекты системного подхода к созданию карданных передач нового поколения.
Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников, специализирующихся в области конструирования, изготовления, эксплуатации приводов машин и механизмов, будет полезна аспирантам, магистрантам и студентам машиностроительных специальностей.
 
 

Гидроэкологическое состояние бассейна реки Западная Двина / Даугава
Гидроэкологическое состояние бассейна реки Западная Двина / Даугава [2006] Навуковыя выданні
Представленные материалы являются базой для выявления критических ситуаций в бассейне реки, определения первоочередных задач и приоритетных направлений для инвестирования экологически ориентированных проектов.
 
 
Оника С.Г.
Взрывы вблизи объектов / С.Г.Оника
Взрывы вблизи объектов / С.Г.Оника [2006] Навуковыя выданні
В монографии изложены способы оценки сейсмического действия взрывов, ударных воздушных волн, разлета кусков породы при открытой разработке месторождений полезных ископаемых. Рассмотрены технология и параметры безопасного ведения взрывов вблизи объектов. Освещены вопросы взрывного обрушения крупно-габаритных конструкций в стесненных условиях строительства, безопасного разрушения устаревших конструкций в стесненных условиях строительства, безопасного разрушения устаревших конструкций взрывным способом.
Для инженерно-технических и научных работников, занимающихся ведением, проектированием и исследованием взрывных работ в горнодобывающей промышленности и строительстве. Может быть полезна аспирантам и студентам горных и строительных специальностей.
 
 

XI съезд терапевтов Республики Беларусь (Минск, 24–26 мая 2006 г.): Тезисы
XI съезд терапевтов Республики Беларусь (Минск, 24–26 мая 2006 г.): Тезисы [2006] Навуковыя выданні
 
 

Проблемы экспериментальной ботаники. Купревичские чтения. Выпуск V
Проблемы экспериментальной ботаники. Купревичские чтения. Выпуск V [2006] Навуковыя выданні
 
 
Сівіцкі У.М.
Русальная традыцыя беларусаў: міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі*
Русальная традыцыя беларусаў: міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі [2006] Навуковыя выданні
Манаграфія прысвечана комплекснаму аналізу аўтэнтычнай семантыкі, рэканструкцыі першапачатковай міфалагічнай мадэлі русальнай традыцыі беларусаў на агульнаславянскім фоне. Распрацоўваецца канцэпцыя генетычнай сувязі феномену русалкі з уласна вегетатыўным культам, даследуецца натурфіласофская па сутнасці аграрная прагматыка, а таксама каляндарна-часавая дэтэрмінаванасць яго. У манаграфіі выкарыстаны фальклорна-этнаграфічныя крыніцы XIX–XX стст., архіўныя матэрыялы, экспедыцыйныя запісы дыялектолагаў, фалькларыстаў НАН Беларусі і самога аўтара, сабраныя па спецыяльна распрацаванай праграме.
Разлічана на фалькларыстаў, этнографаў, культуролагаў, работнікаў культурна-асветных устаноў, усіх, хто цікавіцца праблемамі традыцыйнай народнай культуры.
Кошт: 5766 руб. (з ПДВ 20%)
 
 

Міндаў, кароль Літовіі, у дакумэнтах і сьведчаньнях = Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimonies / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., пер. на бел. мову, камэнт. А.Жлуткі
Міндаў, кароль Літовіі, у дакумэнтах і сьведчаньнях = Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimonies / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., пер. на бел. мову, камэнт. А.Жлуткі [2005] Навуковыя выданні

[16] арк. іл.

 У кодэксе лацінскіх дакумэнтальных крыніцаў, падрыхтаваных да выданьня Алесем Жлуткам, які займаецца дасьледваньнем ліцінамоўных гістарычных крыніцаў, упершыню найбольш поўна пададзеныя лісты і сьведчаньні ХІІІ — пачатку ХІV стагодзьдзя, якія датычаць караля Міндава. Адэкватнае ўзнаўленьне лацінскіх тэкстаў, навуковы апарат да іх, заснаваныя на сучасных выдавецкіх нормах, камэнтары і факсыміле, беларускі пераклад робяць гэтыя тэксты даступнымі ня толькі для гісторыкаў і мовазнаўцаў, але і для паспалітага чытача, які цікавіцца роднай гісторыяй ды хоча сам сягнуць у загадкавы сьвет беларускай даўніны.

 
 
Урбан П.
Старажытныя ліцьвіны: Мова, паходжаньне, этнічная прыналежнасьць
Старажытныя ліцьвіны: Мова, паходжаньне, этнічная прыналежнасьць [2001] Навуковыя выданні
Выкарыстоўваючы малавядомыя і невядомыя гістарычныя крыніцы, пераважна заходнееўрапейскія, аўтар разглядае мову і культы старажытных ліцьвіноў, паходжаньне іх найменьня і этнічную прыналежнасьць. На падставе гэтага аналізу ён даводзіць славянскае паходжаньне таго племя, якое дало назоў Вялікаму Княству Літоўскаму.
Адрасуецца гісторыкам, этнолагам, мовазнаўцам, а таксама ўсім, хто цікавіцца гісторыяй Сярэднявечча.
 
 
Мікуліч А.І.
Беларусы ў генетычнай прасторы: Антрапалогія этнасу / А.Мікуліч
Беларусы ў генетычнай прасторы: Антрапалогія этнасу / А.Мікуліч [2005] Навуковыя выданні

с іл.

Кніга падводзіць вынікі больш чым трыццацігадовых экспедыцыйных даследванняў аўтара. А.Мікуліч прапануе свой погляд на праблему антрапагенетычных дачыненняў паміж усходнеславянскімі этнасамі. Разглядаецца ўплыў навакольнага асяроддзя і экалагічна-антрапалагічная ўзаемасувязь, што складвалася ў працэсе этнагенезу беларусаў цягам больш як сотні пакаленняў. Праца выкананая ў аддзеле антрапалогіі і экалогіі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
Адрасуецца антраполагам, генетыкам, этнолагам, археолагам, эколагам, а таксама ўсім, хто цікавіцца пытаннямі этнагенезу і этнічнай адметнасці.

 
 
Михайлов Ю.В.
Подземная экотехнология разработки маломощных месторождений крепких руд / Ю.В.Михайлов
Подземная экотехнология разработки маломощных месторождений крепких руд / Ю.В.Михайлов [2005] Навуковыя выданні
В монографии исследованы техническая возможность и экономическая целесообразность добычи маломощных руд выбуриванием скважин большого диаметра; изложена концепция добычи крепких руд выбуриванием; выполнен сравнительный анализ вариантов систем разработки маломощных месторождений; проработаны технические схемы, выполнены технико-экономические оценки и сравнение различных вариантов технологических и технических решений; включена математическая модель и выявлен механизм формирования ледяного или льдопородного закладочного массива в условиях криолитозоны в зависимости от различных факторов.
Для научных работников, аспирантов, специалистов производства.
 
 
Ермишин А.П.
Биотехнология. Биобезопасность. Биоэтика / А.П.Ермишин [и др.]; под ред. А.П.Ермишина
Биотехнология. Биобезопасность. Биоэтика / А.П.Ермишин [и др.]; под ред. А.П.Ермишина [2005] Навуковыя выданні
с іл.

В монографии авторы делают попытку познакомить читателя с достижениями современной биотехнологии, рассказать, как получают генно-инженерные организмы и чем они отличаются от созданных с помощью традиционной селекции, в чем заключаются основные различия между «старой» и «новой» селекцией. Подробно рассматриваются потенциальные риски для здоровья человека и окружающей среды, связанные с использованием генно-инженерных организмов, и меры, применяемые для того, чтобы избежать этих рисков. Одна из глав посвящена правовому регулированию биобезопасности. Особое внимание уделено вопросам восприятия достижений генетической инженерии общественностью, морально-этическим аспектам генно-инженерной деятельности.
Для биологов, специалистов сельского хозяйства, медицинских работников, юристов, государственных служащих, студентов вузов соответствующего профиля.

 
 

Проект национальной системы биобезопасности для Республики Беларусь = Draft National Biosafety Framework for the Republic of Belarus / А.П.Ермишин [и др.]; под ред. А.П.Ермишина
Проект национальной системы биобезопасности для Республики Беларусь = Draft National Biosafety Framework for the Republic of Belarus / А.П.Ермишин [и др.]; под ред. А.П.Ермишина [2005] Навуковыя выданні
В аналитическом отчете представлена разработанная авторами концепция национальной системы биобезопасности Республики Беларусь, отвечающая требованиям Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. В концепции сформулированы предложения по изменению законодательства Республики Беларусь, совершенствованию системы органов государственного управления, контроля и мониторинга в области биобезопасности, созданию системы государственной экспертизы безопасности генно-инженерной деятельности, механизма информирования и участия общественности в принятии решений.
 
 
Носевич В.
Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе*
Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе [2004] Навуковыя выданні
На примере одной небольшой популяции в современном Логойском районе прослеживается история белорусской деревни с ХIV (частично и с XI) по середину XX в. Процессы, происходившие в этой популяции или затрагивавшие ее, анализируются на широком историческом фоне, охватывающем зону пашенного земледелия Европы от Атлантики до российского Нечерноземья. Как и в каких условиях выживали наши предки, во что верили, в чем видели смысл своего существования, чему их опыт может научить нас сегодня — на эти и многие другие вопросы автор предлагает свои ответы.
Книга адресована профессиональным историкам, краеведам, преподавателям исторических дисциплин, студентам, а также всем, кого волнуют вечные проблемы человеческого бытия, кто пытается осознать свое место в цепочке ушедших и грядущих поколений.
Кошт: 5880 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Гиппиус Е.В.
Избранные труды в контексте белорусской этномузыкологии / Е.В. Гиппиус. Ред.-сост. З. Можейко
Избранные труды в контексте белорусской этномузыкологии / Е.В. Гиппиус. Ред.-сост. З. Можейко [2004] Навуковыя выданні
Книга включает избранные труды одного из музыкальных классиков ХХ века Евгения Владимировича Гиппиуса, методологически значимые для белорусской этномузыкологии, а также непосредственно посвященные белорусскому музыкальному фольклору. Вместе с отзывом-характеристикой Б. Асафьева о Е. В. Гиппиусе как исследователе народного музыкального творчества, сборник трудов предваряется статьями этномузыкологов З. Можейко и А. Чекановской, в которых с разных точек зрения раскрывается непреходящее значение научных идей Ученого-Учителя и его личности в мировой этнокультурологической науке.
Адресуется этномузыкологам, историкам, культурологам, социологам, этнологам, фольклористам, педагогам и студентам гуманитарных вузов, а также всем интересующимся народной музыкальной культурой.
 
 
Якіменка Т.
Сучасная беларуская этнамузыкалогія (да практык апошняй трэці ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя)
Сучасная беларуская этнамузыкалогія (да практык апошняй трэці ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя) [2004] Навуковыя выданні
У кнізе акрэсліваюцца ідэі, даследчыцкія актуаліі і напрамкі беларускай тэарэтычнай і практычнай этнамузыкалогіі апошняй трэці ХХ — пачатку ХХІ ст. Паказана маштабнасць крокаў музычнага народазнаўства Беларусі на збегу-пераломе тысячагоддзяў, яго вядучыя постаці і адкрыцці, сувязь з вопытам еўрапейскіх навуковых школ і адметнасць рэалізаванага ў беларускай гісторыі шляху.
Адрасаваная студэнтам-этнамузыколагам, аспірантам, выкладчыкам музычных і агульнагуманітарных ВНУ, даследчыкам, кніга можа быць карыснай усім, хто цікавіцца этнамузычна-культурнай спадчынай беларусаў, плёнам досведу беларускай этнамузыкалогіі і творчымі здабыткамі яе прадстаўнікоў.
 
 
Даниленко Н.Г., Давыденко О.Г.
Миры геномов органелл*
Миры геномов органелл [2003] Навуковыя выданні
Книга посвящена проблемам молекулярной генетики пластид и митохондрий, особенностям функционирования их геномов в клетке, взаимодействию генетических систем ядра и цитоплазмы. В монографии отражен целый мир новых концепций и представлений внеядерной генетики, бурно развивающейся в последние 20 лет.
Адресуется ученым, работающим в различных отраслях генетики и молекулярной биологии клетки, аспирантам и студентам соответствующего профиля. Может быть полезна специалистам в области биотехнологии, медицины и селекции.
Кошт: 8000 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Гурко А.В.
Новые религии в Республике Беларусь: Этнологическое исследование
Новые религии в Республике Беларусь: Этнологическое исследование [2003] Навуковыя выданні
Монография посвящена исследованию проблем распространения и функционирования новых религий в Республике Беларусь. На основе конкретных этнологических материалов рассматриваются закономерности влияния вероучения и религиозной практики последователей ряда новых религий в развитии конфессиональной структуры общества.
Для исследователей в области этнологии, истории религии, философии, социологии.
 
 
Дворецкая А.А.
Становление теории юридических фактов в древнеримской юриспруденции
Становление теории юридических фактов в древнеримской юриспруденции [2003] Навуковыя выданні
В представленной книге автор, отойдя от традиционного для романистики институционного подхода, рассматривает воззрения древнеримских юрисконсультов на юридические факты сквозь призму современной теории права и тем самым прослеживает становление теории юридических фактов в римской юриспруденции.
Книга рассчитана на лиц, интересующихся римским правом и общей теорией права.
 
 

Наша Ніва: Першая беларуская газэта з рысункамі. Вып. 4*
Наша Ніва: Першая беларуская газэта з рысункамі. Вып. 4 [2003] Навуковыя выданні
Чацверты выпуск факсімільнага выдання першай масавай беларускай дэмакратычнай газеты пачатку ХХ стагоддзя ўтрымлівае нумары за 1911 год.
Для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй беларускага нацыянальна-вызваленчага руху.
Кошт: 9168 руб. (з ПДВ 20%)
 
 
Шарая О.Н.
Ценностно-нормативная природа почитания предков / О.Н.Шарая
Ценностно-нормативная природа почитания предков / О.Н.Шарая [2002] Навуковыя выданні
Впервые в монографической литературе исследована ценностно-нормативная система почитания предков и особенности ее трансформации в традиционной духовной культуре восточных славян. Выявлены особенности концепта род в традиционной духовной культуре и особенности его символизации, исследована сакральная символика архаических ритуалов, связанных с почитанием предков. Рассмотрены семантика и символика календарных народных обрядов на Троицу. В монографии использованы материалы, полученные автором в результате полевых исследований в Западном Полесье (1989–2001 гг.)
Для фольклористов, этнологов, историков, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется проблемами духовного наследия европейских народов.
 
 
Жихар Г.И.
Физико-химические процессы в газомазутных котлах / Г.И.Жихар
Физико-химические процессы в газомазутных котлах / Г.И.Жихар [2002] Навуковыя выданні
В монографии приведены результаты исследований по циклонному и двухступенчатому сжиганию топлива в газомазутных котлах, рассмотрены теоретические вопросы горения жидкого топлива в циклонной камере и при двухступенчатом сжигании, теплообмена в топке при различных способах сжигания топлива, образования и снижения оксидов азота и серы в продуктах сгорания, отложений на конвективных поверхностях нагрева газомазутных котлов и низкотемпературной коррозии, приведены результаты промышленной реализации разработанных новых конструкций.
Монография предназначена для научных и инженерно-технических работников, занимающихся исследованием, эксплуатацией и проектированием газомазутных котлов, а также может быть полезна для аспирантов и студентов старших курсов теплотехнических специальностей.
 
 
<< [Першая] < [Папярэдняя] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Наступная] > [Апошняя] >>
Паказваць па: . Вынікі 61 - 90 з 298
Уверх

Замова
Загрузіь прайс (xls)
Прайс-ліст

alt

 
Адрас: 
вул. Ляўкова, 19, офіс 2Н,
 220007, Мінск, Беларусь

Тэлефон/факс:  

(+375 17) 2431940,   
3560890, 3580515,
 E-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script ,   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script